Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW của BCHTW Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí 
File đính kèm: Kế hoạch 49-KH/TU