Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

- Lãnh đạo cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm Chủ nhiệm và không quá 03 Phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy vê toàn bộ hoạt động của cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo công tác trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

- Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là Thủ trưởng cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Phó chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là Phó thủ trưởng cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Số lượng, cơ cấu ủy viên ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Các đơn vị trực thuộc:          Văn phòng,          

                                               Phòng nghiệp vụ: Có từ 3 đến 4 phòng.

 

Biên chế:

    Biên chế của Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ 25 - 35 người.

    Điêu 6. Vê tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức

Việc xác định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức do cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng cụ thể, đúng theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bố trí họp lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Trong đó, phải có tối thiểu từ 80% biên chế trở lên làm công tác chuyên môn tham mưu, tổng hợp.