Lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số Điện Thoại

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  Fax : 3822 567

1.

Dương Công Hiệp

Chủ nhiệm

063 3837 520

2.

Trần Quốc Lập

P. Chủ nhiệm Thường trực

063 3830 220

3.

Hoàng Xuân Hường

P. Chủ nhiệm

063 3829 489

4.

Nguyễn Thị P.Thảo

Chánh Văn phòng

063 3837 521

5.

Hoàng Thanh Hải

Trưởng phòng NV1

063 3837 521

6.

Đỗ Xuân Kiên

Trưởng phòng NV2

063 3835 752

7.

Nguyễn Viết Mộc

Trưởng phòng NV3

063 3540 322

8.

Nguyễn Thống Nhất

Trưởng phòng NV4

063 3543 889

9.

Phòng Hành chính

 

 063 3822 567