Quyết định chuẩn y UBKT 
Quyết định đính kèm:  quyet dinh chuan y-QDNS.PDF