Tin Hoạt động

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thường xuyên hướng về cơ sở, quan tâm công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân; kịp thời phản ánh, kiến nghị và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm trong nhân dân, nhất là các vụ việc về dân tộc, tôn giáo... góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9/2018, sáng ngày 31/8, tại thôn Hang Hớt xã Mê Linh, UBMTTQVN huyện Lâm Hà đã tổ chức trao quà cho các hộ nghèo tiêu biểu, các chức sắc, già làng và người có uy tín trong ĐBDTTS xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, công tác thanh niên tỉnh Lâm Đồng đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể về công tác thanh niên có bước chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đuợc chú trọng góp phần định hướng chính trị, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Vai trò, vị trí của thanh niên và tổ chức Đoàn - Hội được nâng lên. Việc triển khai Chương trình phát triển thanh niên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển thanh niên và công tác thanh niên. Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển bố trí sử dụng cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ được các cấp ủy quan tâm. Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoạt động, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Đoàn - Hội - Đội được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên được chú trọng, công tác phát triển đảng viên từ thanh niên ngày càng tăng. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể với thanh niên được triển khai sâu rộng và chặt chẽ hơn.
Chiều 15/6/2018, Đoàn Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đồng chí Trần Thị Bích Thủy – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.