TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, công tác thanh niên tỉnh Lâm Đồng đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể về công tác thanh niên có bước chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đuợc chú trọng góp phần định hướng chính trị, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Vai trò, vị trí của thanh niên và tổ chức Đoàn - Hội được nâng lên. Việc triển khai Chương trình phát triển thanh niên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển thanh niên và công tác thanh niên. Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển bố trí sử dụng cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ được các cấp ủy quan tâm. Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoạt động, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Đoàn - Hội - Đội được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên được chú trọng, công tác phát triển đảng viên từ thanh niên ngày càng tăng. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể với thanh niên được triển khai sâu rộng và chặt chẽ hơn.

Hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ngày càng được đổi mới và đi vào chiều sâu. Hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở tộng. Các phong trào thi đua yêu nước, xung kích phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh chất lượng, hiệu quả hơn. Công tác phối hợp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, vị thế của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên được nâng lên; Chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn - Hội, phát triển đoàn viên, hội viên được tăng cường, các thế hệ đoàn viên thanh niên từng bước trưởng thành về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác lãnh, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự chủ động, chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa cao. Việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu rộng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, cụ thể và sát hợp với thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết chưa sâu. Công tác phát triển được đảng viên là đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân chưa đạt yêu cầu.

Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về thanh niên có nơi, có lúc còn chưa được phát huy. Công tác chỉ đạo việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng các điểm văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên còn hạn chế; nhiều sở, ngành chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Lâm đồng các giai đoạn. Hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên chưa thường xuyên, còn hình thức và chưa đi vào chiều sâu.

Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp chưa mạnh mẽ, toàn diện. Vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên còn hạn chế. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên còn nhiều khó khăn, lúng túng, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên trong các loại hình doanh nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của tổ chức đoàn chưa lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng hình mẫu thanh niên thế hệ mới; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên chưa được thường xuyên, thiếu kịp thời. Hoạt động của tổ chức đoàn cấp cơ sở chưa thật sự vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thanh niên, công tác thanh niên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trọng tâm là: Nghị quyết 25-NQ/TW của BCHTW, Chương trình hành động số 67-CTr/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ hai, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên. Thực hiện nghiêm túc cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công đảng viên phụ trách công tác Đoàn, Hội; lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo. Tập trung lãnh đạo tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên, nhất là học sinh, viên viên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống lịch sử dân tộc, văn hóa, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020; đảm bảo các nguồn lực để đầu tư, xây dựng các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, chăm lo sức khỏe, trang bị kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, khả năng hội nhập quốc tế, phòng chống các tệ nạn xã hội và phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên; hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; sử dụng cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên để từng bước nâng tỷ lệ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ trong cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn, các tổ chức thanh niên đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về thanh niên, công tác thanh niên; thường xuyên củng cố, kiện toàn phát huy vai trò Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển thanh niên Lâm Đồng.

Thứ tư, tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác thanh niên. Quan tâm vận động đoàn viên, hội viên thuộc đoàn thể mình tham gia tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi, chú trọng công tác nữ thanh niên; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Phát huy phương thức phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đoàn thanh niên góp phần chăm lo giáo dục, xây dựng ước mơ, hoài bão, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh hình thành nhân cách, giáo dục ý thức công dân, giữ gìn và phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc cho thanh thiếu nhi.

Thứ năm, Đoàn Thanh niên các cấp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hướng hoạt động về về cơ sở; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là trong sinh viên, học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên; khơi dậy và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên; phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên và đào tạo cán bộ trẻ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng, độ tuổi sát với tuổi thanh niên, thực sự tiêu biểu trong thanh niên.