HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020 VÀ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày 27/06/2018, tại huyện Di Linh, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác dân vận và giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Dân vận các địa phương, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề về công tác dân vận, kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn còn tồn tại, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định:

Những năm qua, công tác dân vận đạt được những kết quả căn bản và toàn diện. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới; đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác dân vận các cơ quan nhà nước có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Hệ thống chính trị cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được củng cố, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở thôn, buôn được nâng cao. Việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các tôn giáo; giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo đúng quy định của định pháp luật; đồng thời, tổ chức đấu tranh chống các đối tượng lợi dụng tôn giáo hiệu quả, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Các phong trào thi đua yêu nước nhất là Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đi vào nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã thực sự lan tỏa trên mọi mặt đời sống xã hội.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, đơn vị việc triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương và tỉnh về công tác dân vận còn chậm; chất lượng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chưa nhiều, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc nắm bắt, phản ánh, phối hợp tham mưu, chỉ đạo giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân có lúc, có nơi chưa cụ thể, kịp thời, thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Công tác dân vận chính quyền chưa được quan tâm thực hiện tốt. Công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ khối dân vận cơ sở đều kiêm nhiệm nên việc xây dựng, triển khai các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

Để góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, Ban Dân vận các cấp tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp theo Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trọng tâm là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chú trọng phát huy quyền làm chủ, lấy ý kiến của Nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

3. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4. Tăng cường công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân; chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, diễn biến tình hình phức tạp, nhất là trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, lao động.

4. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan công tác dân tộc, tôn giáo và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

5. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, theo tinh thần Chỉ thị số 17 –CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

6. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Dân vận các cấp, khối dân vận xã, phường, thị trấn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình về công tác dân vận. Định kỳ sơ, tổng kết kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

7. Sáu tháng cuối năm 2018 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở. Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổng kết “Năm dân vận chính quyền 2018”. Phối hợp thẩm định các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2018)...