ĐOÀN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 

Chiều 15/6/2018, Đoàn Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đồng chí Trần Thị Bích Thủy – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Để có cơ sở làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra các loại hình QCDC ở cơ sở tại các Đảng ủy xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương. Tại Hội nghị, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh, các sở, ngành, UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trả lời chất vấn của các thành viên Đoàn Kiểm tra, đồng chí Trần Thị Bích Thủy thay mặt Đoàn Kiểm tra kết luận:

Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kịp thời ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và “Năm dân vận chính quyền 2018”. Tỉnh đã có cách làm mới sáng tạo như phân công đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND làm Trưởng ban Chỉ đạo QCDC cơ sở cùng cấp, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và QCDC ở cơ sở có nhiều thuận lợi hơn. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh đều phân công lãnh đạo và phòng chuyên môn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và QCDC cơ sở của cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Lâm Đồng đã làm tốt chức năng tham mưu, thành lập ra 04 tổ công tác, thường xuyên phối hợp triển khai việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các loại hình. Ngoài Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình kiểm tra của cấp ủy về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đối với Ban Thường vụ và các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở một số huyện.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án “Chuyên mục dân vận khéo” được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, cấp kinh phí để phối hợp với Đài truyền hình tỉnh phát hàng tháng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, kịp thời đưa tin những điển hình thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” để kịp thời triển khai thực hiện tốt năm dân vận chính quyền. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2823/KH – UBND, ngày 14/5/2018 về thực hiện đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018”; Quyết định số 1030/QĐ – UBND ngày 01/6/2018 về ban hành Quy định, tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện nghiêm túc Quy định người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đối thoại với nhân dân theo tinh thần Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Có thể nói, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở một cách bài bản và có nền nếp.

Thống nhất với bảy hạn chế và bốn nguyên nhân được nêu trong báo cáo, đồng chí Trần Thị Bích Thủy – Trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uy Lâm Đồng trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác dân vận và QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quan tâm loại hình thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung “Năm dân vận chính quyền 2018”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng công tác đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong hực hiện công tác dân vận và QCDC ở cơ sở.