ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NẮM TÌNH HÌNH NHÂN DÂN 

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thường xuyên hướng về cơ sở, quan tâm công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân; kịp thời phản ánh, kiến nghị và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm trong nhân dân, nhất là các vụ việc về dân tộc, tôn giáo... góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình nhân dân của các cấp các ngành còn nhiều hạn chế. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân chưa kịp thời, còn chung chung; định hướng dư luận xã hội và dự báo tình hình chưa sát với tình hình thực tế; hoạt động phối hợp giải quyết một số vụ việc nổi cộm hiệu quả chưa cao; tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người tiếp tục diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật của các tổ chức chính trị - xã hội nặng tính phong trào...

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nắm tình hình và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh, nổi cộm trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, Ban Dân vận tham mưu cấp ủy ủy ban hành văn bản chỉ đạo hệ thống chính trị tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo, các vụ việc nổi cộm trong nhân dân không để tình hình diễn biến phức tạp, xảy ra điểm nóng. Chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát huy hiệu hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng – tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo Đề án 61, Ban Chỉ đạo 502 các cấp; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới...

Thứ hai, đổi mới nội dung giao ban định kỳ hàng quý với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tập trung phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tuyên truyền, vận động tăng cường đồng thuận xã hội, giải quyết hiệu quả các vụ việc bức xúc trong nhân dân.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo tinh thần Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao vai trò trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ tư, thường xuyên, kịp thời tổ chức khảo sát thực tế, nắm sâu tình hình nhân dân, nhất là trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, các vụ việc nổi cộm về tranh chấp, khiếu kiện, phát rừng làm rẫy, trở về buôn làng cũ, giải tỏa, cưỡng chế để tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.