TẬP TRUNG LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

Ðại hội MTTQ các cấp tiến tới Ðại hội MTTQ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng. Ðể chuẩn bị cho đại hội diễn ra đúng tiến độ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua……

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn đến cán bộ MTTQ các cấp về quy trình thực hiện đại hội. Ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức Đại hội, đồng thời phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội bằng những công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị - xã hội đối với cơ sở, địa phương. Nhờ đó, các nội dung về kiện toàn Ủy ban MTTQ các cấp, xây dựng báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự, hậu cần, khánh tiết… được phổ biến đầy đủ.

Đến nay 147/147 xã, phường, thị trấn và 3 huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Đam Rông đã tổ chức thành công Đại hội. Theo kế hoạch, trong tháng 4/2019 hoàn thành Đại hội cấp huyện.


Hình 1: Đại hội MTTQ Việt Nam xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng từ việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, triển khai công tác tuyên truyền, công tác nhân sự và công tác phục vụ Đại hội; hướng dẫn tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh; phân bổ đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII. Tổ chức lấy ý kiến góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong hệ thống MTTQ các cấp, các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan, các trong các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc….


Hình 2: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Do vậy, công tác chuẩn bị được MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị chu đáo các khâu từ nội dung, nhân sự, hậu cần… để đại hội thành công tốt đẹp, lựa chọn ra những cán bộ có đầy đủ các tiêu chuẩn góp sức vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tầng lớp nhân dân đang quan tâm, kỳ vọng vào thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới của khối đại đoàn két toàn dân tộc ở tỉnh nhà.