TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Nhằm đưa công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, ngày 16/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, công tác Mặt trận, đoàn thể nói chung và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả khá tốt. Vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể được củng cố, nâng lên. Chính quyền, các ban ngành đã phối hợp, tạo điều kiện cho Mặt trận, các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Sự phối hợp của các ban, ngành với Mặt trận và các đoàn thể được triển khai sâu rộng và chặt chẽ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy được tính độc lập, chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được nâng cao thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có sự chuyển biến tích cực cả về nội dung và phương thức hoạt động; đã chú trọng hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Phát huy và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, công an và phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể với nhau ngày càng đồng bộ, hiệu quả. Qua hoạt động và các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã khẳng định được vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội còn những hạn chế nhất định, đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng về việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW có nơi có lúc chưa quan tâm đúng mức; nhận thức chưa đầy đủ về công tác Mặt trận, đoàn thể và tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận đoàn thể trong tình hình mới. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền, một số ngành các cấp với Mặt trận đoàn thể chưa phát huy hết hiệu quả. Nội dung phối hợp còn nặng về hình thức. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tuy đã được chú trọng đổi mới nhưng chưa thực sự mạnh mẽ, toàn diện: Phương thức phối hợp thống nhất hành động hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nội dung, phương thức hoạt động chưa mang tính trọng tâm, trọng điểm và đột phá. Việc nắm bắt, phản ánh, phối hợp tham mưu, chỉ đạo giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phân tích, dự báo diễn biến tình hình, nhất là những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi cộm liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, có lúc, có nơi chưa cụ thể, chính xác, kịp thời, thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Công tác tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân về nội dung và hình thức ở một số nơi chưa đa dạng, phong phú, chưa sát với từng đối tượng nên hiệu quả còn hạn chế nhất là đoàn viên ở địa bàn dân cư, đoàn viên trong các doanh nghiệp…. Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và một số đoàn thể nhiều nhưng hiệu quả tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chưa đạt yêu cầu, số lượng đoàn viên, hội viên đông nhưng chưa mạnh, hình thức hoạt động đôi lúc chưa linh hoạt, chưa phù hợp, chưa phát huy tốt vai trò lực lượng chính trị nòng cốt của đoàn viên, hội viên. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chưa đáp ứng với yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân. Hoạt động giám sát còn có sự chồng chéo về nội dung, đối tượng giám sát; giám sát ở cấp cơ sở còn nhiều lúng túng, hiệu quả chưa cao. Hoạt động phản biện xã hội chưa nhiều, chỉ tổ chức chủ yếu ở cấp tỉnh. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa thật sự chủ động, nặng về tham mưu đối thoại, góp ý các dự thảo văn bản.Việc thực hiện giám sát, góp ý chỉ mới tiến hành đối với tập thể, cơ quan, đơn vị, chưa thực hiện được đối với cá nhân. Một số hình thức góp ý chưa phát huy được hiệu quả như hòm thư góp ý, thư góp ý…Vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân, đoàn viên, hội viên chưa được quan tâm phát huy, hiệu quả còn thấp. Chất lượng, nội dung sinh hoạt của Mặt trận đoàn thể ở cơ sở chưa đi vào thực chất, còn nặng về hình thức; chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền về hoạt động của Mặt trận, đoàn thể. Tỷ lệ phát triển đảng trong đoàn viên, hội viên còn thấp. Tổ chức, bộ máy Mặt trận và các đoàn thể một số nơi tuy được củng cố, nhưng trình độ, năng lực cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận và đoàn thể các cấp còn có những hạn chế nhất định. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể nhìn chung chưa được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới; một số cán bộ chưa thật sự toàn tâm, toàn ý, nhiệt tình, tận tụy với công việc; cán bộ chủ chốt của đoàn thể ở một số địa phương chưa ổn định.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng liên quan đến từng tổ chức chính trị - xã hội và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, viên hội góp phần nâng vao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, nhất là nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hành dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh, tinh gọn, phát huy hiệu quả hoạt động. Đưa nội dung lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh cả về tổ chức và hoạt động thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp.

Thứ ba, chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính Nhà nước nâng cao chất lượng phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và của cơ quan, tổ chức. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy mạnh mẽ phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” bảo đảm để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, đoàn viên, hội viên phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; chú trọng xây dựng, củng cố liên minh công nhân, nông dân, trí thức. Tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 05 và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên; đổi mới công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân; chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, diễn biến tình hình phức tạp, nhất là trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, lao động.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để xác định nội dung, cách thức phát động thi đua sát thực tế của địa phương, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 17 –CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả. Việc xây dựng, đánh giá tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình cần đi vào chiều sâu, có tính bền vững; kịp thời khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất và trong công tác.

Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, đoàn thể nhất là cấp xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn thôn, tổ dân phố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình về công tác dân vận, mặt trận đoàn thể. Định kỳ sơ, tổng kết kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Thứ năm, các ban xây dựng Đảng, sở ngành thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền về cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm tăng cường đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Lâm Đồng, Đài PT&TH Lâm Đồng nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy vai trò tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết tổng kết, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.