NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2018 

1. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận sát hợp với nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Quy định số 04-QĐ/TU ngày 01/02/2018 về trách nhiệm cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/2/2018 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 09/7/2018 về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Tham mưu chỉ đạo triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tiến hành tổng kết, sơ kết: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 57-CTr/TU, ngày 15/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 67-CTr/TU ngày 24/10/2008 của Tỉnh ủy (khóa VIII) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 68-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa VIII) “Về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Tỉnh ủy (khóa IX) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Sơ kết công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 05/01/2013 của Ban Bí thư (khóa XI) về chủ trương, giải pháp giải quyết vấn đề hoạt động phục hồi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất”… Chủ trì phối hợp kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh, Lạc Dương và Đảng ủy Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là những vụ việc nổi cộm liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu nông dân theo Quyết định 218/QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu tốt nội dung hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực Tỉnh ủy với các tổ chức chính trị - xã hội…

2. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền: Nhằm triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp giúp UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo kết quả “Năm dân vận chính quyền 2018”. Chỉ đạo chính quyền, các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, chống tiêu cực tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là lĩnh vực liên quan đến chế độ chính sách, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư... Làm tốt công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác hoà giải ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống của người dân. Tập trung phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường phối hợp thực hiện Quy định về “Công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng... góp phần thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

3. Phối hợp phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội: Tham mưu chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức mình phù hợp với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng các hoạt động về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư và hộ gia đình làm đối tượng tổ chức các hoạt động. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, đoàn viên, hội viên phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; quan tâm phát huy vai trò người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và các thành phần xã hội khác. Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Công đoàn, đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023; đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại hội Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Tham mưu hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu nông dân theo Quyết định 218/QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng tham mưu đối thoại trực tiếp với nhân dân và góp ý tập thể, cá nhân hàng năm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên. Đổi mới công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân; chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, diễn biến tình hình phức tạp, nhất là trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, lao động. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là các phong trào: “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua của từng tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng, cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

4. Tập trung thực hiện tốt công tác dân tôc, tôn giáo: Tham mưu thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trung giải quyết các đơn, thư khiếu kiện của các hộ ĐBDTTS; khảo sát và tìm biện pháp giải quyết các vụ việc phá rừng làm rẫy, trở về làng cũ, tình trạng thiếu đất sản xuất của đồng bào tại một số địa phương. Tham mưu cấp ủy, phối hợp các ngành, các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ tích cực tham gia công tác xã hội, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa giáo hội với chính quyền. Đồng thời, tham mưu đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo vào mục đích chính trị; kịp thời phát hiện, xử lý, kiên quyết đấu tranh cô lập các đối tượng; vận động tuyên truyền các chức sắc, chức việc, tín đồ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn các các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước... tạo đồng thuận cùng Đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong năm 2018.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện, phát sóng 12 Chuyên mục “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; sơ kết 01 năm thực hiện Chuyên mục “Dân vận khéo”. Phối hợp với Báo Lâm Đồng mở Chuyên mục “Dân vận khéo” trên báo giấy và báo hình. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh triển khai cuộc thi báo chí viết về “Dân vận khéo” theo chủ trương của Ban Dân vận Trung ương. Phối hợp với Hội đồng TĐ –KT, Ban Chỉ đạo các chương trình, mục tiêu Quốc gia của tỉnh thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận 19 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

6. Tăng cường trách nhiệm tham mưu của các Ban chỉ đạo: Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã mở các lớp tập huấn; tăng cường hướng dẫn hoạt động, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện QCDC ở các loại hình; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo quy định. Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tôn giáo, nhất là các vụ việc phức tạp, nổi cộm góp phần quan trọng thực hiện tốt chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo 502 đã tổ chức thành công các đợt công tác dân vận tại xã Đạ Pal huyện Đạ Tẻh, huy động trên 1,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các công trình, hạng mục phục vụ dân sinh. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 320 thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình liên kết sản xuất.

7. Tập trung thực hiện tốt sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy của Ban Dân vận các cấp: Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng Đề án 03-ĐA/BDVTU, ngày 15/6/2018 về sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức cán bộ, công chức theo chế độ chuyên viên trực tiếp phụ trách lĩnh vực được phân công; từng chuyên viên gắn với một vị trí việc làm cụ thể. Các đồng chí lãnh đạo ban trực tiếp phụ trách, hướng dẫn, phân công, theo dõi các chuyên viên theo từng lĩnh vực cụ thể. Các huyện Lâm Hà, Đạ Tẻ, Đạ Huoai triển khai thực hiện thí điểm cơ quan giúp việc chung của MTTQ và các đoàn thể cấp huyện. Các địa phương Đức Trọng, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đơn Dương, Đam Rông, Đạ Huoai và Cát Tiên thực hiện Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện…