MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018 

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Phong trào đã huy động được cả hệ thống chính trị tích cực tham gia thực hiện. Trong năm 2018, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được đăng ký triển khai thực hiện, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Từ công tác tham mưu, chỉ đạo…

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 03-HDLT/BDVTU-BCĐXDNTM-BTĐKT, ngày 22/6/2016 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020, trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tích cực xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và tuyên truyền cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” (giai đoạn 2017 -2020).

Điểm nhấn trong năm 2018 là Ban Dân vận Tỉnh ủy và Báo Lâm Đồng đã ký kết Chương trình phối hợp để thực thực hiện chuyên mục “Dân vận khéo” trên Báo Lâm Đồng; xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng số báo để thực hiện chuyên mục. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Dân vận khéo” trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

Với phương châm hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II (2016 - 2020), Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Hàng tháng, quý, Ban Dân vận Tỉnh ủy đều chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đến các đơn vị, địa phương, cơ sở; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định đề nghị khen thưởng… việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới để đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực và hiệu quả cao.

Đặc biệt, hệ thống dân vận trong tỉnh đã tích cực, chủ động và tập trung chỉ đạo và phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận, các đoàn thể, hệ thống chính trị địa bàn khu dân cư tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua, tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị… góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, cơ sở.

Kết quả đạt được từ công tác vận động…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm qua đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được cả hệ thống chính trị tích cực tham gia, thực hiện. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới được biểu dương, khen thưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, giảm nghèo bền vững. Từ đó, đời sống, thu nhập của nhân dân được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm...kinh tế tăng trưởng bền vững, an ninh chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Kết quả đến cuối năm 2018, có 87/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 17,6 tiêu chí; co 02 huyện đạt huyện nông thôn mới là Đơn Dương và Đức Trọng. Riêng thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 600 mô hình, điển hình Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới được triển khai, thực hiện và nhân rộng. Trong năm 2018, cấp tỉnh có 33 mô hình, điển hình đăng ký triển khai, thực hiện từ đầu năm. Sau kiểm tra, thẩm định, đã có 15 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành các công trình đã đăng ký, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Phong trào cũng đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, đến nay, số hộ nghèo giảm còn 2,91% (giảm 1% tương đương 3.100 hộ so với năm 2017), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm cón 9,56% (giảm 2% tương đương 1.400 hộ so với năm 2017).

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần giúp cấp ủy các cấp nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở, địa bàn dân cư. Đặc biệt, việc huy động sức dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực tại các địa phương, đơn vị được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó, diện mạo NTM trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, VH-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước tại các địa phương, đơn vị. Năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy với vai trò trưởng ban chỉ đạo 502 tỉnh đã tổ chức các đợt ra quân công tác dân vận với nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả. Tổng giá trị trong các đợt ra quân công tác dân vận, đã vận động cho các địa phương đến nay được hơn 2,2 tỷ đồng và hơn 700 ngày công lao động...

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội nên phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới trong năm qua đã có sức lan tỏa mạnh, tạo khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới góp phần đưa Lâm Đồng là một trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM./.