KẾT QUẢ 5 NĂM TRIỂN KHAI KẾT LUẬN 102-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI QUẦN CHÚNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Kết luận 102-KL/TW trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các hội quần chúng hoạt động, trên cơ sở đó, các hội quần chúng trong tỉnh tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương.

Thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 4392-CV/TU ngày 01/10/2014 về "việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị", nhằm chỉ đạo các UBND tỉnh, các huyện, thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận 102-KL/TW, đồng thời giao Ban Dân vận phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo cấp ủy.Hình 1: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao bò sinh sản cho nông dân nghèo xã Đạ Rsal trong dự án "Ngân hàng bò" 

  Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, kịp thời chỉ đạo các sở, ban, nhàng, cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hội quần chúng. Đồng thời, UBND tỉnh cấp kinh phí chi trả biên chế, định suất cho các hội đặc thù, kinh phí hoạt động nhiệm vụ chính trị do cấp ủy, chính quyền giao, UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội cho một số hội quần chúng, bố trí hoặc giao phòng làm việc, trang thiết bị đảcho các hội quần chúng có tính chất đặc thù, đảm bảo điều kiện để cac Hội hoạt động ổn định, hiệu quả.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp với các hội quần chúng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiến hành mời đại diện các hội quần chúng có liên quan tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hoạt động của các tổ chức Hội trong những năm qua không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đối ngoại…mang lại hiệu quả thiết thực, bám sát với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.


Hình 2: Hội người khuyết tật tỉnh tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ xây nhà cho hội viên nghèo 


Tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh có tỉnh Lâm Đồng hiện có 675 tổ chức hội quần chúng, trong đó Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh là 63 hội (có 14 hội đặc thù), Hội hoạt động trong phạm vi huyện có 137 hội (có 62 hội đặc thù), Hội hoạt động trong phạm vi xã có 475 hội (có 368 hội đặc thù), với khoảng 547.718 hội viên. Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của điều lệ hội.

Trong quá trình hoạt động, các tổ chức Hội quần chúng thường xuyên quan tâm, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tích cực tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động...Tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn liền với các phong trào thi đua của các hội quần chúng, góp phần mang lại kết quả quan trọng trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, kinh tế, từ thiện nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, hợp tác quốc tế....Từ năm 2014 đến nay, các hội quần chúng trong tỉnh đã vận động trao 241.589 suất học bổng cho trẻ em nghèo trị giá hơn 6tyr đồng, trợ cấp cho 24.356 trẻ em nghèo, khó khăn trị giá hơn 5,4 tỷ đồng, hỗ trợ mua 5.314 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, yếu thế trị giá hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợi xây, sửa chữa 336 căn nhà cho hộ nghèo trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, vận động khăm, chữa bện, cấp thuốc...cho 7.905 bênh nhân nghèo trị giá hơn 119 tỷ đồng... Thông qua các tổ chức hội quần chúng, đã huy động, tập hợp đông đảo các thành phần, nguồn lực xã hội cùng tham gia, đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh trên nhiều phương diện, cụ thể như: tuyên truyền, tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, huy động nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…


Hình 3: Hội luật gia tỉnh lâm đồng tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho các phạm nhân tại trại giam Đại Bình 

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 102-KL/TW vẫn còn nhiều hạn chế: công tác chỉ đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể đối với hội quần chúng có lúc có nơi chưa kịp thời; một số sở ngành chưa quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các hội hoạt động; một số hội tương đồng về tính chất, chức năng, nhiệm vụ nên hoạt động chồng chéo; đóng góp của các tổ chức hội chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng đoài hỏi của sự phát triển xã hội trong tình hình mới; nội dung và phương thức hoạt động của một số Hội còn nghèo nàn, lúng túng, có biểu hiện xơ cứng; công tác điều hành, phối hợp thiếu năng động, sáng tạo, chưa theo kịp xu thế phát triển....

Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận 102-KL/TW trong thời gian tới:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012, Kết luận số 102 - KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác hội quần chúng.

2. Chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, định hướng để hội quần chúng hoạt động hiệu quả, đúng Điều lệ Hội và quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng. Tiến hành rà soát, nghiên cứu và sát nhập một số Hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau.

3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng, nhất là ở cơ sở, nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc làm tốt vai trò chủ trì phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các hội quần chúng, phát huy nhiệm vụ tư vấn, giám định và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phối hợp cùng với các hội quần chúng vân động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

4. Các hội quần chúng nâng cao chất lượng hoạt động, chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của Hội. Hoạt động của Hội phải thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Hội, hội viên, là cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức Hội và hội viên. Tích cực tham gia công tác xã hội và quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, đồng thời, đề cao công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.