HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TỈNH; TỔNG KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH VÀ BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY THỰC HIỆN NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 2018 

Sáng ngày 26/02/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh; tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai kế hoạch thực hiện 2019. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh và tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy. Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.


Nhìn lại một năm qua, việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với phươg châm “Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị” do Tỉnh ủy đề ra trong năm 2018, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp đồng bộ tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước được nâng lên, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đối với vai trò, vị trí công tác dân vận chính quyền còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính trên một số mặt, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tiếp dân tuy đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, chưa gắn việc tiếp dân với chỉ đạo xử lý và đôn đốc, theo dõi, giải quyết; một số vụ việc tồn đọng phức tạp, còn để kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong một số vụ việc thiếu chặt chẽ. Trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền về công tác dân vận còn hạn chế, còn nặng về các giải pháp hành chính, coi nhẹ giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân.

Kết luận Hội nghị đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo QCDC Trung ương, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy: “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp trong năm 2019. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấm dứt tình trạng quá hạn luật định. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường đầu tư, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận, giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.