GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG QUÝ I NĂM 2019 

Chiều ngày 27/3/2019, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đồng chí Hoàng Liên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh quý I năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân; những vấn đề nổi lên đáng quan tâm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, nhất là các vấn đề nổi lên trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019; Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trọng tâm là kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 07/12/2018 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); việc tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, công tác phối hợp thực hiện đợt công tác dân vận của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh tại xã Lộc Bắc, hyện Bảo Lâm; tỉnh hình tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện công tác tập hợp, vận động quần chúng trong thời gian tới…


Hình: Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, góp phần tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và vai trò quản điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

1. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tốt những vụ việc nổi cộm ở địa phương, những vấn đề bức xúc, các vấn đề mới nảy sinh, vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

3. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

4. Tiếp tục huy động các nguồn lực từ xã hội, tập trung thực hiện các nội dung công tác dân vận của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐ ngày 28/02/2019 của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh về tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm.

5. Chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát động cuộc thi viết về mô hình “Dân vận khéo” do Trung ương tổ chức, vừa làm tư liệu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình Dân vận khéo.

6. Tăng cường công tác giám sát và phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tập trung phản biện Đề án quy hoạch khu hòa bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

7. Tập trung chuẩn bị nhân sự, văn kiện… tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh…