GIAO BAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN GIỮA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY VỚI CÔNG AN TỈNH NĂM 2018 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh năm 2018; triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2019.


Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh năm 2018

Hội nghị khẳng định: Năm 2018 chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc và từng bước phát huy hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực công tác được chủ động triển khai, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được xây dựng, củng cố trên nhiều mặt, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế là: Một số nội dung chương trình phối hợp hiệu quả chưa cao, trong phối hợp có lúc, có nơi thiếu sự gắn kết, nhất là công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị địa phương, cơ sở. Một số cơ quan, đơn vị công an ở cấp huyện, các phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh có lúc nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận nên trong thực hiện còn chung chung, chưa rõ nét; chưa làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong công tác dân vận nên chưa đủ khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia. Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác dân vận ở các cấp còn hạn chế…

Tiếp tục cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, thường xuyên trong “Năm Dân vận chính quyền 2019” với phương châm: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo Bứt phá, Hiệu quả”, hội nghị thống nhất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác phối hợp là:

1. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

2. Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; phối hợp trao đổi thông tin và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình địa phương, cơ sở, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh, quốc phòng để đánh giá, rút kinh nghiệm; chủ động dự báo, nắm tình hình để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp thực hiện công tác dân vận.

3. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết với các Cuộc vận động và phong trào của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín ở những vùng trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Phối hợp chỉ đạo sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhất là “Dân vận khéo” trong nông thôn mới; điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn về tổ chức đội dân vận trong lực lượng Công an.

5. Phối hợp đưa chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền và QCDC vào các lớp tập huấn chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ đủ năng lực, trình độ, kỹ năng “Dân vận khéo” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.