CÔNG ĐOÀN BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY THAM GIA THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ 

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh tại Công văn số 130/CĐVC ngày 13/12/2018 về việc Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019, ngày 05/01/2019 Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018. Đồng chí Phạm Sĩ Thế Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; thảo luận bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; bầu mới Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020…


Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn đã phát động thi đua và phối hợp với Thủ trưởng cơ quan ký kết giao ước thi đua năm 2019 (có giao ước kèm theo). Trong đó, giao ước cụ thể về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của Công đoàn, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động; tiếp tục duy trì mô hình: “Dân vận khéo trong vận động CBCC-LĐ đóng góp giúp đỡ địa chỉ nhân đạo tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông” (mỗi tháng Công đoàn đóng góp 200.000 đồng, cơ quan hỗ trợ 300.000 đồng), thực hiện Công trình dân vận khéo: “Vận động mỗi CBCC-LĐ mỗi tháng viết 01 tin/bài để đăng website của Ban Dân vận Tỉnh ủy và trong năm viết 01 bài tham gia cuộc thi viết về tấm gương Dân vận.