ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐƯA LÂM ĐỒNG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

Đồng chí Nguyễn Văn Linh để lại trong ký ức của mỗi chúng ta những ấn tượng vô cùng sâu sắc, tốt đẹp, lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ đối với một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 20/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Prev Next

 Các Ban Đảng trực thuộc

 Các Đảng Bộ cấp huyện

 Văn kiện Tỉnh ủy

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 181 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
496/BC/TU 29/05/2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
4434/CV/TU 21/04/2020 Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư
1991/QĐ/TU 19/03/2020 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
468/BC/TU 03/03/2020 Báo cáo tháng 02/2020
623/BC-BCSDTUB 24/02/2020 Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”
119/KH/TU 21/02/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
584/KL/TU 10/02/2020 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 khóa X
461/BC/TU 10/02/2020 Báo cáo tháng 01/2020
461/BC/TU 10/02/2020 Báo cáo tháng 01/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
446/BC/TU 26/11/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
108/KH/TU 26/11/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị "về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030"
579/KL/TU 25/11/2019 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa X
105/KH/TU 21/10/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới"
10/QC/TU 15/10/2019 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
435/BC/TU 04/10/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 17/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 103-KL/TW ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"
430/BC/TU 26/09/2019 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"
569/KL/TU 04/09/2019 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22, khóa X tại hội nghị ngày 29/8/2019
425/BC/TU 04/09/2019 Báo cáo tháng 8/2019
555/KL/TU 01/07/2019 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa X
395/BC/TU 01/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
391/BC/TU 21/06/2019 Báo cáo của BTVTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 09/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"
357-BC/TU 08/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện quý I/2019, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
27-CT/TU 04/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2019
330-BC/TU 07/12/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 18/08/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
15-NQ/TU 07/12/2018 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page