Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X 

 Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ  X 

 


Ø
  Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng 

Mọi thông tin về góp ý xin gởi về :  gopyvankiendhd@lamdong.gov.vn  hoặc
           vào mục "Góp ý văn kiện đại hội lần thứ X"

Theo kế hoạch, việc công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và đăng các ý kiến góp ý vào các dự thảo trên được tiến hành từ ngày 06/2015 đến hết tháng 08/2015.

Việc công bố và lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; góp phần làm cho các văn kiện trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này còn nhằm giúp các cấp uỷ đảng nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng. Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng quyết tâm cao thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mỗi người dân trong tỉnh Lâm Đồng đều có thể góp ý kiến vào toàn bộ hoặc một số phần, một số vấn đề của các dự thảo văn kiện; nói rõ những nội dung đồng tình, những nội dung cần bổ sung, phát triển thêm và đề xuất hướng bổ sung, phát triển…Ý kiến góp ý có thể tập trung vào một số nội dung lớn sau:


I. Về chủ đề và phương châm Đại hội đại:

1. Về chủ đề Đại hội:

Đề nghị cho ý kiến về chủ đề đại hội:

Chủ đề của đại hội thể hiện mục tiêu cơ bản, những định hướng chủ yếu, xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Chủ đề cần có tính kế thừa của các đại hội trước, đồng thời phải thể hiện sự đổi mới và phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Chủ đề phải thể hiện các thành tố cơ bản đó là: Khẳng định vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân, đối với địa phương; mang tính hiệu triệu sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân; tinh thần đổi mới, chủ động hội nhập là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ đại hội; với mục tiêu là tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

Chủ đề như sau: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập; tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững” .

2. Phương châm chỉ đạo Đại hội lần thứ X:

Đề nghị cho ý kiến về phương châm đại hội

Phương châm của đại hội là để xác định tinh thần, trách nhiệm đối với các đại biểu tham gia đại hội.

Phương châm đại hội như sau: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

II. Các nội dung lớn của dự thảo Báo cáo chính trị:

1. Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

- Về thành tựu:

Nội dung đánh giá: Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội IX đề ra.

Đánh giá như vậy đã sát với tình hình thực tế của địa phương chưa ?

Trên cơ sở những thành tựu đạt được của các lĩnh vực, dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá một cách khái quát; nêu ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của thành tựu; những hạn chế yếu kém cơ bản; nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Nêu như vậy đã sát, đúng chưa ? cần chỉnh sửa, bổ sung thêm nội dung kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nào ?

2. Phương hướng, mục tiêu phát triển 5 năm 2016 - 2020:

* Dự báo tình hình: Trong dự thảo báo cáo dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh sẽ tạo ra những thời cơ, thuận lợi, khó khăn đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải phấn đấu với quyết tâm cao nhất để tiếp tục thực hiện mục tiêu: đưa Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Nêu như vậy đã cơ bản, đầy đủ chưa ? cần bổ sung thêm vấn đề gì ?

* Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; giữ vững nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, của nhân dân, vì nhân dân, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ XHCN, phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội. Tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

Xác định mục tiêu như trong dự thảo đã phù hợp với tình hình trong thời gian tới mà Đảng bộ phải thực hiện chưa ?

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước tổ chức lại ngành nông nghiệp; tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế động lực dựa trên thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đa dạng. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản, đầu tư hoàn thiện các khu công nghiệp. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị.

- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội: bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam ở địa phương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

- Đảm bảo an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các gia đình có công với nước, đối tượng chính sách; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

- Quản lý chặt chẽ tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, nhất là tài nguyên rừng; tuyên truyền và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Tập trung đầu tư xây dựng các đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên cơ sở quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch. Xây dựng Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 cơ bản đủ tiêu chí của một thành phố trực thuộc trung ương; thành phố Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2; huyện Đức Trọng thành đô thị loại 3.

- Giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo ổn định chính trị xã hội, giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

- Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh toàn dân; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

- Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, của nhân dân, vì nhân dân, gần gũi gắn bó với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong dự thảo báo cáo chính trị đầy đủ chưa ? cần chỉnh sửa, bổ sung thêm nhiệm vụ nào ?

* Đề nghị cho ý kiến về 19 chỉ tiêu chủ yếu nêu trong dự thảo báo cáo:

1. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt từ 8,5 - 9,0 %.

2. GRDP bình quân đầu người vào năm 2020 đạt 73 - 75 triệu đồng (tương đương 3.570 USD).

3. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 (giá hiện hành): Ngành nông, lâm, thủy sản 35 - 36%, công nghiệp - xây dựng 24 - 25%, ngành dịch vụ 39 - 40%.

4. Thu ngân sách nhà nước bình quân năm tăng từ 10 - 12%; thu thuế, phí bình quân năm tăng từ 12 - 14%.

5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm đạt khoảng 36% GRDP.

6. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 750 - 800 triệu USD vào năm 2020.

7. Số lượt khách du lịch hàng năm tăng từ 8 - 10% so với năm trước, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 - 12%.

8. Đến năm 2020, có ít nhất 77% số xã; 08 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

9. Tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2020 tối thiểu đạt 55%.

10. Đến năm 2020, có 95% trở lên rác thải đô thị, trên 80% rác thải nông thôn được thu gom và xử lý.

11. Đến năm 2020,  tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%.

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 khoảng 1,02%.

13. Phấn đấu giảm nghèo bình quân hàng năm tối thiểu 1,5 - 2%/năm, riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm tối thiểu 2 - 3%/năm (theo tiêu chí mới).

14. Đến năm 2020, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; 80% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông; 75 - 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

15. Đến năm 2020, 80% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, có từ 7 - 8 bác sĩ/1 vạn dân.

16. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75 - 80%.

17. Đến năm 2020, có từ 85 - 90% hộ gia đình, 86% số thôn đạt chuẩn văn hóa; 77% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 80% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

18. Hàng năm, có 75 - 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

19. Bình quân hàng năm kết nạp trên 2.000 đảng viên mới, trong đó có 65% đảng viên mới trở lên là đoàn viên thanh niên.

* Đề nghị cho ý kiến về 4 khâu đột phá và 12 dự án, công trình trọng điểm:

- Các khâu đột phá:

1. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

2. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3. Phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao.

4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Các dự án, công trình trọng điểm:

Để đầu tư có trọng tâm trọng điểm, trong thời gian tới xác định 12 công trình trọng điểm sau: Đường Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; Khu công nghiệp Phú Hội, Khu công - nông nghiệp Tân Phú, Khu Công nghệ thông tin tập trung; các khu du lịch: Đan Kia - Đà Lạt, hồ Đại Ninh, hồ Tuyền Lâm; các dự án thủy lợi: Đạ Sị, Đông Thanh, KaZam; Khu Trung tâm Hòa Bình - thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Lâm Đồng.

 Có phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh chưa ? cần giảm hay bổ sung thêm?

3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế của địa phương:

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá việc thực hiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế của địa phương trên các lĩnh vực:

Lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn; lĩnh vực du lịch và dịch vụ; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng; xây dựng kết cấu hạ tầng; đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đánh giá trên từng lĩnh vực trong dự thảo báo cáo chính trị phù hợp chưa ? cần bổ sung vấn đề nào ?

* Về phương hướng, nhiệm vụ, xác định:

Tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

- Nâng cao chất lượng dự báo tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, trong tỉnh để thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch hàng năm và trung hạn.  

- Mạnh dạn đổi mới thể chế kinh tế theo hướng tuân thủ những nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất xã hội, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực và nguồn vốn để tạo những bứt phá phát triển mới.

- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng tăng trưởng theo chiều sâu.

- Coi trọng tính bền vững trong phát triển trên cơ sở giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với các lĩnh vực xã hội; giữa phát triển và bảo tồn, tập trung phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; phát huy tiềm năng con người, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trong xã hội để khai thác lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng và quy mô nền kinh tế.

- Chủ động hội nhập, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng các hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế.

Đề nghị cho ý kiến về những vấn đề cơ bản nêu trong phần phương hướng, nhiệm vụ và những nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực đã hợp lý, trọng tâm chưa ? những vấn đề nêu trong dự thảo đã đảm bảo việc đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế của tỉnh chưa ?

* Những giải pháp thực hiện.

4. Phát triển giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Phương hướng, nhiệm vụ: 

Đề nghị cho ý kiến:

- Mục tiêu là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; phát triển giáo dục đào - đào tạo vừa là động lực, vừa là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh xã hội hóa, dân chủ hóa và chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

 - Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; Tiếp tục thực hiện đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển.

* Những giải pháp thực hiện.

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Phương hướng, nhiệm vụ: 

Xác định khoa học - công nghệ, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhằm để phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Đề nghị cho ý kiến việc xác định phương hướng, nhiệm vụ như vậy đã phù hợp chưa ? đúng định hướng chưa ? cần bổ sung vấn đề nào ?

* Những giải pháp thực hiện.

6. Phát triển văn hóa và xây dựng con người

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Phương hướng, nhiệm vụ: 

- Xác định xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội đối với phát triển văn hóa và phát triển con người Việt Nam ở Lâm Đồng.

- Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đề nghị cho ý kiến việc xác định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản nêu trên phù hợp chưa ? đúng định hướng chưa ? cần bổ sung vấn đề nào ?

* Những giải pháp thực hiện.

7. Đảm bảo an sinh xã hội

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Đề nghị cho ý kiến về những phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Tăng cường đầu tư phát triển ngành y tế trên các lĩnh vực.

- Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công; quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

* Những giải pháp thực hiện.

8. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Đề nghị cho ý kiến về những phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý, khai thác đất đai theo quy hoạch và kế hoạch.

- Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng. Bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

* Những giải pháp thực hiện.

9. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Đề nghị cho ý kiến về những phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường các biện pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, hoạt động xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp và đúng quy định của pháp luật.

* Những giải pháp thực hiện.

10. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Đề nghị cho ý kiến về những phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chủ trương của đảng về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, động lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Quan tâm, chăm lo, phát triển đến các lực lượng: nông dân, đội ngũ trí thức, thế hệ trẻ, người cao tuổi, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nhân,...

* Những giải pháp thực hiện.

11. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

* Đề nghị cho ý kiến về những phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh; đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động hệ thống chính quyền các cấp, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tinh giản bộ máy biên chế, đảm bảo đồng bộ, tinh gọn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng và cấp sở.

- Chú trọng cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, bộ máy chính quyền các cấp.

* Những giải pháp thực hiện.

12. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

* Đề nghị cho ý kiến về đánh giá những kết quả  2 nội dung cơ bản (kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và đánh giá chung công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua) trong dự thảo báo cáo chính trị đã sát hợp, cơ bản chưa ?

 

* Đề nghị cho ý kiến về những phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Nghị quyết TW4 (khóa XI) với tinh thần kiên quyết, kiên trì, từng bước vững chắc. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; coi trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng của đất nước và địa phương.

- Tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận.

* Những giải pháp thực hiện.

 

                            BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG