Kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2017 

Trong tháng 7/2017, toàn tỉnh tiếp được 280 lượt công dân/337 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó tiếp thường xuyên 195 lượt/229 người; tiếp định kỳ 85 lượt/108 người.

Riêng tại trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh thông qua công tác tiếp dân định kỳ ngày 15/7/2017, có 13 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại Ban tiếp công dân đã tiếp nhận, phân loại đơn để xử lý và giải thích, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 10 lượt công dân. Hội đồng tiếp công dân của tỉnh đã tiếp và có ý kiến chỉ đạo đối với 03 lượt công dân