Kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2017 

Trong tháng 4/2017, toàn tỉnh tiếp được 259 lượt công dân/316 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tiếp thường xuyên 161/201 người; tiếp định kỳ 98 lượt /115 người.

Riêng tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh thông qua công tác tiếp dân định kỳ ngày 15/4/2017, có 07 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại bộ phận xử lý tiếp công dân đã tiếp nhận đơn để xử lý với 04 trường hợp; giải thích, hướng dẫn 03 lượt công dân đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.