Kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2017 

Trong tháng 5/2017, toàn tỉnh tiếp được 235 lượt công dân/288 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tiếp thường xuyên 145 lượt/165 người; tiếp định kỳ 90 lượt /123 người.

Riêng tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh thông qua công tác tiếp dân định kỳ ngày 15/5/2017, có 12 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại Ban tiếp công dân đã tiếp nhận, phân loại đơn để xử lý, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định