Kết quả tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2017 

06 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã tiếp được 1.647 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tương đương so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, tiếp thường xuyên 1.147 lượt/1.325 người; tiếp định kỳ 500 lượt/761 người; tổng số vụ việc cũ 736 vụ việc, vụ việc mới 911 vụ việc; số đoàn đông người 20 đoàn (vụ việc cũ 11 vụ, mới phát sinh 09 vụ).

Nội dung tiếp công dân chủ yếu  trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường…Trong đó, nội dung khiếu nại về lĩnh vực hành chính 408 vụ việc, về lĩnh vực tư pháp 11 vụ việc, lĩnh vực khác 03 vụ việc; tố cáo về lĩnh vực hành chính 14 vụ việc, tư pháp 01 vụ việc; kiến nghị phản ánh 1.210 vụ việc. Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp dân: đã hướng dẫn, giải thích đối với 987 vụ việc; tiếp nhận giải quyết 660 vụ việc; đã giải quyết 349 vụ việc, còn 311 vụ việc đang giải quyết./.