Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương 

QUYẾT ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương

- Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 15-5-2012 và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/TW, ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

- Căn cứ Quyết định số 158-QĐ/TW, ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW, ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vụ Theo dõi xử lý các vụ án (gọi tắt là Vụ 1)

1. Chức năng:                                         

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban) theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc, vụ án có liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các vụ việc, vụ án khác mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì tham mưu để Lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Thường trực Ban Chỉ đạo:

+ Chỉ đạo, yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan, cấp ủy, tổ chức đảng và người có thẩm quyền báo cáo việc xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm;

+ Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền điều tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; chỉ đạo việc phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại khi cần thiết;

+ Chỉ đạo việc phối hợp các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

+ Trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ việc, vụ án cụ thể hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền giải quyết lại, nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật;

+ Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc trực tiếp chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy theo phân cấp quản lý khi cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng;

- Giúp Lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc, vụ án có liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các vụ việc, vụ án khác mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm;

- Nghiên cứu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao và những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có vướng mắc ở địa phương;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan tiến hành tố tụng để bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ án;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban xác minh, nắm tình hình, thông tin ban đầu về một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý;

- Nghiên cứu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; theo dõi hoạt động của các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Vụ 1 có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên; 3 phòng nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Theo dõi việc xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế và chức vụ;

- Phòng Theo dõi việc xử lý các vụ việc, vụ án về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ma túy và những vụ việc, vụ án khác;

- Phòng Theo dõi hoạt động tố tụng.

Điều 2. Vụ Pháp luật (gọi tắt là Vụ 2)

1. Chức năng:

Giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là những đề án về nội chính và phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì tham mưu để Lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì giúp lãnh đạo Ban trình Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật toàn khoá của Quốc hội; về quan điểm và nội dung cơ bản của một số dự án luật, pháp lệnh do Đảng đoàn Quốc hội trình xin ý kiến Bộ Chính trị;

- Giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án về pháp luật do các cấp uỷ, tổ chức đảng có liên quan trình Trung ương; nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo thẩm định đối với các đề án luật trình Bộ Chính trị;

- Chủ trì chuẩn bị ý kiến của lãnh đạo Ban tham gia với các cơ quan Nhà nước trong việc cụ thể hoá và hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Chủ trì giúp lãnh đạo Ban thực hiện mối quan hệ với Đảng đoàn Quốc hội để thực hiện những nhiệm vụ có liên quan theo chức năng của Ban về lĩnh vực xây dựng pháp luật;

- Giúp Lãnh đạo Ban tham gia cùng các cơ quan chủ trì đề án chỉnh lý các văn bản của Đảng về pháp luật;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện chức năng kiểm tra của Ban hoặc tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Vụ 2 có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và chuyên viên.

Điều 3. Vụ Nghiên cứu tổng hợp (gọi tắt là Vụ 3)

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban trong công tác tổng hợp, nghiên cứu về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì tham mưu để Lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ, đột xuất tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng giúp Lãnh đạo Ban chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; các báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng chuẩn bị tài liệu; ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; chủ trì tổng hợp, dự thảo thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo;

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban quản lý, triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Vụ 3 có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên; 02 phòng nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nghiên cứu;

Điều 4. Vụ Cơ quan nội chính (gọi tắt là Vụ 4)

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính; theo dõi về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, các cơ quan có chức năng tư pháp trong Công an, Quân đội); Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số chủ trương, chính sách về lĩnh vực nội chính, an ninh quốc gia; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng giúp Lãnh đạo Ban thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, tổng hợp tình hình về hoạt động của các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ở các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Nghiên cứu, đề xuất để Lãnh đạo Ban xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ của các cơ quan nội chính;

- Là đầu mối giúp Lãnh đạo Ban tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong các cơ quan nội chính theo phân công, phân cấp; trong việc bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp, thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Giúp Lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng giúp Lãnh đạo Ban tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác nội chính;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Vụ 4 có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và chuyên viên.

Điều 5. Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Vụ 5)

1. Chức năng:

Chủ trì tham mưu giúp Lãnh đạo Ban theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì tham mưu để Lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo:

+ Đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng;

+ Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thông qua hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng; những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền đưa ra biện pháp ngăn ngừa, khắc phục;

+ Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng;

+ Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cấp ủy viên, đảng viên có trách nhiệm xử lý khiếu nại, tố cáo, thông tin về hành vi, vụ việc tham nhũng do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp;

+ Chỉ đạo xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết;

+ Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền ở Trung ương báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương;

+ Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, kiểm toán làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; chỉ đạo việc phúc tra khi cần thiết;

+ Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý; yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Chỉ đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Chỉ đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có liên quan đến tham nhũng;

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban thẩm định các đề án về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng;

- Phối hợp với Vụ 1 giúp Lãnh đạo Ban xác minh, nắm tình hình, thông tin ban đầu về một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Vụ 5 có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên; 02 phòng nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương;

- Phòng Theo dõi việc xử lý các khiếu nại, tố cáo, thông tin về tham nhũng.

Điều 6. Vụ Địa phương (gọi tắt là Vụ 6)

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì tham mưu để Lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo:

+ Yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền ở địa phương báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương;

+ Yêu cầu các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, kiểm toán làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng tại địa phương; chỉ đạo việc phúc tra khi cần thiết;

+ Chỉ đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền ở địa phương xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có liên quan đến tham nhũng;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng giúp Lãnh đạo Ban nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng liên quan đến các địa phương;

- Giúp Lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban theo dõi hoạt động, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, làm việc của các Thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Ban với các địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Vụ 6 có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng, chuyên viên; Bộ phận phía Nam.

Điều 7. Vụ Tổ chức - Cán bộ (gọi tắt là Vụ 7)

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong công tác tổ chức, cán bộ và quan hệ quốc tế của Ban.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ trong cơ quan;

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Ban kiện toàn về tổ chức bộ máy, phân bổ biên chế hành chính cho các đơn vị;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên; tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, nhân viên; nâng bậc lương; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ; điều động, luân chuyển cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, nhân viên và các quy định khác theo quy định của Đảng và Nhà nước;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của pháp luật; thăm hỏi cán bộ, công chức, nhân viên của Ban đã nghỉ hưu; phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ khi cán bộ, công chức, nhân viên của Ban từ trần;

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, nhân viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực các hội đồng: lương, nâng ngạch, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng công chức;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức, cán bộ theo quy định;

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Ban về công tác hợp tác quốc tế; giúp Lãnh đạo Ban triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ban trong việc thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác tổ chức, cán bộ và quan hệ quốc tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Vụ 7 có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, chuyên viên; 03 đơn vị trực thuộc, gồm:

- Tổ Nghiên cứu của Trưởng ban;

- Phòng Cán bộ - Chính sách;

- Phòng Quan hệ quốc tế.

Điều 8. Văn phòng

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Trưởng ban trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, điều phối hoạt động của các đơn vị. Bảo đảm phục vụ trong các lĩnh vực: hành chính; văn thư, lưu trữ; quản trị; tài vụ; ứng dụng công nghệ thông tin; hậu cần kỹ thuật.

2. Nhiệm vụ:

 - Tiếp nhận, đăng ký, quản lý, phát hành các văn bản đi, đến; in, sao tài liệu; quản lý, sử dụng con dấu của Ban, Ban Chỉ đạo; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định;

- Chủ trì giúp Trưởng Ban trong việc xây dựng, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban, điều phối hoạt động chung của cơ quan;

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Ban;

- Quản lý tài chính, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc phục vụ các hoạt động của Ban;

- Giúp Lãnh đạo Ban phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định;

- Quản lý, vận hành mạng máy tính, các thiết bị điện tử của cơ quan; đề xuất, tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Ban;

- Thực hiện công tác bảo mật, bảo vệ; phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm công tác phục vụ và vệ sinh môi trường cơ quan;

- Phục vụ và tham gia phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Ban ở phía Nam;

- Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Người phát ngôn;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Văn phòng có Chánh Văn phòng, một số Phó chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Đội trưởng, Đội phó (Đội xe), chuyên viên, nhân viên; 5 đơn vị trực thuộc, gồm:

- Phòng Hành chính;

- Phòng Quản trị;

- Phòng Tài vụ;

- Phòng Công nghệ thông tin;

- Đội xe (tương đương cấp phòng);

Điều 9. Tạp chí Nội chính (gọi tắt là Tạp chí)

1. Chức năng:

Là cơ quan ngôn luận của Ban, là diễn đàn của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thông tin tuyên truyền và giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tạp chí hoạt động theo quy định của Luật báo chí; là đơn vị sự nghiệp công lập, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu lý luận, thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;

- Tham mưu với Lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng;

- Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội, tổng kết thực tiễn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động của Tạp chí;

- Phản ánh, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực khác;

- Tổ chức các diễn đàn trao đổi về khoa học, kinh nghiệm nghiệp vụ, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng;

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban về các hoạt động, phương thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục trong lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án, văn bản sau khi được Lãnh đạo Ban phê duyệt, các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tạp chí;

- Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các số Tạp chí định kỳ, các số chuyên đề và các ấn phẩm khác (điểm báo tuần, xuất bản sách nghiệp vụ, làm phim tài liệu…) phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, kế hoạch đã được phê duyệt và Giấy phép hoạt động của Tạp chí;

- Chủ trì biên tập, chịu trách nhiệm quản trị và vận hành Trang Thông tin điện tử tổng hợp;

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các dự án điều tra xã hội học; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Tạp chí có Tổng Biên tập (cấp Vụ trưởng), một số Phó Tổng Biên tập (cấp Phó vụ trưởng), Thư ký biên tập, chuyên viên; 03 phòng nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Biên tập;

- Phòng Thư ký - Trị sự;

- Phòng Thông tin điện tử và chuyên đề;

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, các Vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Căn cứ các quy định trên, yêu cầu các Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Tổng Biên tập Tạp chí phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức, nhân viên thuộc quyền; quy định mối quan hệ công tác trong nội bộ đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao./.