Kết quả giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Hiến - Ngụ tại số 111, thôn 14, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh (lần 2) 

Ngày 09/6/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Hiến, ngụ tại số 111, thôn 14, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh.

Ông Hoàng Văn Hiến khiếu nại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 106/SLĐTBXH-QĐ ngày 24/8/2011 về việc cắt và thu hồi trợ cấp thương binh, trợ cấp chất độc hóa học của Ông.

Đơn của ông Hoàng Văn Hiến đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tại Quyết định số 144/QĐ-SLĐTBXH-TTr ngày 19/11/2015 với nội dung không chấp nhận khiếu nại.

Xét kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 49/BC-TTr ngày 20/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Hiến như sau:

1. Giữ nguyên Quyết định số 144/QĐ-SLĐTBXH-TTr ngày 19/11/2015 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Hiến.

2. Yêu cầu ông Hoàng Văn Hiến thực hiện Quyết định số 144/QĐ-SLĐTBXH-TTr ngày 19/11/2015 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ông Hoàng Văn Hiến có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật tố tụng hành chính nếu không đồng ý với Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.