Kết quả giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Lợi, phường 4, thành phố Đà Lạt./. 
Tải Văn bản số 1196/UBND-TD tại đây 1196.pdf