Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra Lâm Đồng năm 2020 

Ngày 13/01/2020, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thanh tra Lâm Đồng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố và lãnh đạo, thanh tra viên các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

 
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2019 toàn Ngành đã triển khai thực hiện 166 cuộc thanh tra hành chính  trong đó có 136 cuộc theo kế hoạch và 30 cuộc đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 8.688,5 triệu đồng, 88.788m2 đất; đã xử lý thu hồi 7.005,5 triệu đồng, 86.416m2 đất; giảm trừ thanh toán, thi công bổ sung và xử lý khác 1.683 triệu đồng, 2.372m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 68 tổ chức và 74 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ đối với 01 vụ việc. Sai phạm chủ yếu là nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công; sử dụng ngân sách không đúng quy định; sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng, cho thuê trái phép…, thuộc các lĩnh vực xây dựng, tài chính, đất đai.

Năm 2019, các cơ quan thanh tra đã thực hiện 1.317 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.220 tổ chức và 1.406 cá nhân, trong đó có 420 cuộc có thành lập đoàn và 897 cuộc thanh tra độc lập. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm với số tiền 6.886,4 triệu đồng; đã xử lý thu hồi 521,4 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 6.365 triệu đồng, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, điển hình là các cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: giao thông, vận tải; tài chính; y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch…

Trong kỳ, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 2.652 lượt với 3.387 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 57 đoàn đông người với 708 người, cụ thể: Tiếp dân thường xuyên của các cơ quan thường trực tiếp công dân 1.665 lượt/1.920 người; tiếp dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo các cấp, các ngành 987 lượt/1.467 người. Đoàn đông người chủ yếu phát sinh tại Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh và tại các địa phương, gồm: Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm. Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Lãnh đạo các địa phương đã hướng dẫn, giải thích và chỉ đạo xử lý kịp thời; hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, nhà, tài sản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền trong kỳ là 495 đơn (gồm 409 đơn nhận trong kỳ và 86 đơn kỳ trước chuyển sang) với 495 vụ việc; tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 114 đơn (gồm 88 đơn nhận trong kỳ và 26 đơn kỳ trước chuyển sang) với 114 vụ việc.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là giai đoạn tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế… Trước tình hình đó, đòi hỏi ngành Thanh tra Lâm Đồng phải tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà lạt, Bảo Lộc, trọng tâm là kết quả thanh tra, kết luận, kiến nghị qua thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra…

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước cấp trên trong công tác thanh tra. Triển khai thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt và triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất được giao, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục quy định. Qua thanh tra, phải kết luận những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, nhằm đảm bảo các kiến nghị, quyết định xử lý đều được thực hiện nghiêm trong thực tế…

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Quá trình thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 113/2015/QH ngày 27/11/2015 của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn liên quan đến khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...