Thanh tra tỉnh Lâm Đồng: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra Lâm Đồng năm 2018 

Ngày 19/01, Thanh tra Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Liêm, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Hưng, các Phó Chánh Thanh tra; đại diện một số Ban của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương; lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, các địa phương và công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

 
Đ/c Đoàn Văn Việt, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, năm 2017, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng đã triển khai 191 cuộc, trong đó 163 cuộc theo kế hoạch và 28 cuộc đột xuất, kết thúc thanh tra trực tiếp 162 cuộc, ban hành 152 luận. Xử lý thu hồi 40.216 triệu đồng; giảm trừ thanh toán, kiến nghị thi công bổ sung, điều chỉnh dự toán, xử lý khác…6.689 triệu đồng. Chuyển cơ quan điều tra 02 vụ, 02 đối tượng. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm 42 cá nhân và 51 tập thể. Về kết quả thanh tra chuyên ngành: tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện 879 cuộc. Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra 2.821 (1.605 cá nhân, 1.216 tổ chức). Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Giao thông, vận tải; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Y tế; Tài nguyên và Môi trường... Kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện tổng số 1.430 cá nhân, tổ chức có vi phạm (1.053 cá nhân, 377 tổ chức), ban hành 904 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (606 cá nhân, 298 tổ chức) với số tiền 5.782 triệu đồng, đã thực hiện thu hồi 4.348 triệu đồng.

 
 Đ/c Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đ/c Nguyễn Đức Hưng, Chánh Thanh tra tỉnh 
đồng chủ trì Hội nghị

Trong năm 2017, địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 2.967 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, tiếp thường xuyên 2.045 lượt/2.366 người; tiếp định kỳ 922 lượt/1.153 người; số vụ việc cũ 1.301 vụ việc, vụ việc mới 1.660 vụ việc; số đoàn đông người 42 đoàn (vụ việc cũ 22 vụ; mới phát sinh 20 vụ). Tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách, chế độ thương binh, nạn nhân chất độc da cam... Trong đó, nội dung khiếu nại về lĩnh vực hành chính 625 vụ việc, về lĩnh vực tư pháp 17 vụ việc, lĩnh vực khác 13 vụ việc; tố cáo về lĩnh vực hành chính 25 vụ việc, tư pháp 02 vụ việc; kiến nghị, phản ánh  2.165 vụ việc. Qua tiếp dân đã hướng dẫn, giải thích cho 2.161 lượt công dân chấp hành các quyết định, kết quả giải quyết đã có hiệu lực pháp luật hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định; tiếp nhận 806 vụ việc, đã giải quyết 704 vụ việc, còn 102 vụ việc mới phát sinh đang được giải quyết.

 
 Đ/c Nguyễn Đức Hưng, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ngành Thanh tra cũng đã tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các đơn khiếu nại, tố cáo được giao, qua đó công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đơn thư phát sinh cơ bản được giải quyết đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người và tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan Trung ương. Ngoài ra, công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra sau thanh tra được đẩy mạnh, góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý ở địa phương và tăng cường hiệu lực công tác thanh tra, đảm bảo các kiến nghị qua thanh tra đều được thực hiện, tiền, tài sản sai phạm phát hiện qua thanh tra được thu hồi.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, phần lớn các ý kiến góp ý đều đồng tình với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; một số giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong năm 2018 trên các mặt công tác: giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; công tác phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư…

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra Lâm Đồng đã đạt được trong năm qua. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: việc theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế, chưa sát nên chất lượng thanh tra chưa cao; một số cuộc thanh tra còn kéo dài so với thời gian quy định; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra còn hạn chế…

 
 Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thanh tra tập trung đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành công tác thanh tra; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra hàng năm, gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; quan tâm đến công tác tiếp đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo; và đẩy mạnh việc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, luật Thanh tra…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Hưng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với ngành Thanh tra Lâm Đồng, đồng thời đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra Lâm Đồng cần quyết tâm cao hơn, tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ, phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, là một trong những công cụ hữu hiệu phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần tích cực hơn nữa quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2017, Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng Bằng khen cho ngành Thanh tra Lâm Đồng; Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc ngành Thanh tra Lâm Đồng../.