Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a 

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Ngày 22/01/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định 133/QĐ-TTr về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện.

Ngày 29/01/2018, tại UBND huyện Đam Rông, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 133/QĐ-TTr; chủ trì và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Chánh Thanh tra tỉnh. Tại Quyết định 133/QĐ-TTr nêu rõ: trong thời hạn 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra có trách nhiệm: thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện. Đoàn thanh tra gồm 01 thành viên do ông Nguyễn Văn Dậu - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Trưởng Đoàn; ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh được giao chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện kế hoạch thanh tra, giúp Chánh Thanh tra tỉnh xử lý hoặc trình Chánh Thanh tra xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Tại Quyết định số 165/QĐ-TTr ngày 25/01/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện, gồm 02 thành viên do ông Lê Đức Hậu - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng./.