Thanh tra tỉnh Lâm Đồng: công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 06 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức 

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Ngày 19/01/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định 122/QĐ-TTr về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 06 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Ngày 26/01/2018, tại UBND huyện Đức Trọng, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 122/QĐ-TTr; chủ trì và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Chánh Thanh tra tỉnh. Tại Quyết định 122/QĐ-TTr nêu rõ: trong thời hạn 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra có trách nhiệm: thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 06 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng. Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên do ông Lê Thành Phi - Phó trưởng phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn; ông Lê Đình Lý - Phó Chánh Thanh tra tỉnh được giao chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện kế hoạch thanh tra, giúp Chánh Thanh tra tỉnh xử lý hoặc trình Chánh Thanh tra xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Tại Quyết định số 143/QĐ-TTr ngày 23/01/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 06 công trình, gồm 02 thành viên do ông Lê Đức Hậu - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng./.