Thanh tra tỉnh Lâm Đồng: Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đam Rông 

Ngày 28/02/2020, tại UBND huyện Đam Rông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Dậu đã chủ trì công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Đam Rông.

Theo Quyết định số 168/QĐ-TTr ngày 20/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra năm 2018, 2019, khi cần có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra); đối với việc thanh tra thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn về quản lý đầu tư xây dựng tại 08 công trình (thời kỳ thanh tra từ khi có chủ trương đầu tư đến thời điểm thanh tra).

Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên, ông Nguyễn Văn Tư - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, thời hạn thanh tra là 35 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.