Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm 
Tải nội dung Thông báo số 129/TB-TTr Thông báo kết luận thanh tra Cty LN Bảo Lâm.signed.pdf