Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh 
Tải nội dung Thông báo tại đây Thông báo Kết luận thanh tra.signed.pdf