Lịch công tác tuần thứ 12/2017 (từ ngày 20-24/3) của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày 20/3

Họp giao ban

Hội trường TTT

Đ/c Hưng chủ trì, Đ/c Ánh, Đ/c Lý, Đ/c Liệu

Ngày 21-23/3

Chỉ đạo các đoàn xác minh đơn

 

Đ/c Lý

Chỉ đạo nắm tình hình chuẩn bị các cuộc thanh tra

 

Đ/c Ánh

Chỉ đạo giám sát đoàn thanh tra trách nhiệm Sở Công thương

 

Đ/c Liệu

Ngày 24/3

Họp các ngành và UBND huyện Bảo Lâm

 

Đ/c Lý

Họp giao ban

Hội trường TTT

Đ/c Hưng chủ trì, Đ/c Ánh, Đ/c Lý, Đ/c Liệu

Ngày 25/3

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân tỉnh

Đ/c Lý