Lịch công tác tuần 47 của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (từ ngày 19-23/11/2012) 

Lịch công tác của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người chủ trì

 

 

Thứ 2

Ngày 19 /11

 

- Họp giao ban

- Họp tại UBND tỉnh (chiều).

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

- Hội trường

- UBND tỉnh

 

- Đ/c  Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 3

Ngày 20 /11

 

 

- Họp chi bộ

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

 

- Hội trường TTr

 

- Đ/c Hưng, Đ/c Lý, Đ/c Liệu

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 4

Ngày 21 /11

 

- Họp chi bộ

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

 

- Hội trường TTr

 

- Đ/c Hưng, Đ/c Lý, Đ/c Liệu

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 5

Ngày 22 /11

 

 

- Chỉ đạo công bố triển khai thanh tra việc trồng cao su.

- Dự họp công bố triển khai thanh tra việc trồng cao su

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

 

 

 

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lê Đình Lý

 

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 6

Ngày 23 /11

 

- Chỉ đạo hội nghị ngày thành lập ngành Thanh tra.

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

- Hội trường TTr 

 

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu