Danh bạ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Điện thoại

1

Nguyễn Đức Hưng

Chánh Thanh tra

ndhung@lamdong.gov.vn

3823417

2

Lê Đình Lý

Phó Chánh thanh tra

lyld@lamdong.gov.vn

3830415

3

Lê Văn Liệu

Phó Chánh thanh tra

lieulv@lamdong.gov.vn

3755485

4

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó Chánh thanh tra

anhnn@lamdong.gov.vn

3900236

5

Lê Thành Phi

P. Trưởng phòng PCTN

philt@lamdong.gov.vn

 

6

Đoàn Bảo Thọ

Phó trưởng phòng TTKNTC

thodb@lamdong.gov.vn

 

7

Nguyễn Thế Tân

Phòng GSKTXLSTT

tannguyen@lamdong.gov.vn

 

8

Nguyễn Văn Dậu

Trưởng phòng TTKNTC

daunv@lamdong.gov.vn

 

9

Nguyễn Văn Tư

Chánh Văn phòng

tunguyen@lamdong.gov.vn

 

10

Nguyễn Viết Chi

Trưởng phòng TTPCTN

chinv@lamdong.gov.vn

 

11

Lê Đức Hậu

Trưởng phòng GSKTXLSTT

hauld@lamdong.gov.vn

 

12

Lê Thành Hải

 P.Trưởng phòng GSKTSLSTT

hailt@lamdong.gov.vn

 

13

Nguyễn Đình Ngụ

Phòng TTKNTC

ngund@lamdong.gov.vn

 

14

Phạm Khắc Thái

Phó Chánh Văn phòng

thaipk@lamdong.gov.vn

 

15

Lê Thị Lảnh

Kế toán

lanhlt@lamdong.gov.vn

 

16

Nguyễn Thế Toàn

Phòng TTKNTC

toannt@lamdong.gov.vn

 

17

Phạm Ngọc Thành

 Phòng TTPCTN

thanhpn@lamdong.gov.vn

 

18

Nguyễn Tịnh

 Phòng TTKNTC

 

19

Lê Văn Luật

 Phòng TTKNTC

luatlv@lamdong.gov.vn

 

20

Nguyễn Thị Hồng

 Văn phòng

 

21

Phan Khắc huy

 Phòng TTKNTC

huypk@lamdong.gov.vn

 

22

Nguyễn Văn Hữu

 P. Trưởng phòng TTKNTC

huunvan@lamdong.gov.vn

 

23

Mai Minh Thi

 Phòng TTKNTC

thimt@lamdong.gov.vn

 

24

Trần Văn Hiệp

 P. Trưởng phòng TTPCTN

hieptranvan@lamdong.gov.vn

 

25

Đặng Thanh Nguyên Dũng

 Phòng TTKNTC

dungdnt@lamdong.gov.vn

 

26

Nguyễn Đình Cường

 Phòng TTKNTC

cuongnd@lamdong.gov.vn

 

27

Nguyễn Khắc Lâm

 Phòng TTKNTC

lamnk@lamdong.gov.vn

 

28

Phạm N Xuân Đà

 Phòng TTKNTC

 

29

Phạm Xuân Huy

 Văn phòng

 

30

Mai Thị Tâm

 Văn phòng

tammt@lamdong.gov.vn

 

31

Trịnh Văn Hiền

 P. Trưởng phòng GSKTXLSTT

hientv@lamdong.gov.vn

 

32

Phan Tấn Hùng

Phòng TTKNTC

 

33

Lê Thái Bảo Phòng TTPCTN

 

34

Lê Văn Vũ

Phòng GSKTXLSTT

 

35

Hoàng Văn Nhân

 Phòng TTKNTC

  

 

69

VP Thanh tra tỉnh

 

thanhtra@lamdong.gov.vn

3822343