Danh bạ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó Chánh Thanh tra (PT)

anhnn@lamdong.gov.vn

3900236

2

Lê Đình Lý

Phó Chánh thanh tra

lyld@lamdong.gov.vn

3830415

3

Lê Văn Liệu

Phó Chánh thanh tra

lieulv@lamdong.gov.vn

3755485

4

Lê Thành Phi

P. Trưởng phòng GSKTXLSTT

philt@lamdong.gov.vn

 

5

Đoàn Bảo Thọ

Phó trưởng phòng TTKNTC

thodb@lamdong.gov.vn

 

6

Nguyễn Văn Dậu

Chánh Văn phòng

daunv@lamdong.gov.vn

 

7

Nguyễn Văn Tư

Trưởng phòng TTPCTN

tunguyen@lamdong.gov.vn

 

8

Nguyễn Viết Chi

Trưởng phòng TTGQKNTC

chinv@lamdong.gov.vn

 

9

Lê Đức Hậu

Trưởng phòng GSKTXLSTT

hauld@lamdong.gov.vn

 

10

Lê Thành Hải

 P.Trưởng phòng TTKNTC

hailt@lamdong.gov.vn

 

12

Phạm Khắc Thái

Phó Chánh Văn phòng

thaipk@lamdong.gov.vn

 

13

Lê Thị Lảnh

Kế toán

lanhlt@lamdong.gov.vn

 

14

Nguyễn Thế Toàn

Phòng TTKNTC

toannt@lamdong.gov.vn

 

15

Phạm Ngọc Thành

 Phòng TTPCTN

thanhpn@lamdong.gov.vn

 

16

Nguyễn Tịnh

 Phòng TTKNTC

 

17

Lê Văn Luật

 Phòng TTKNTC

luatlv@lamdong.gov.vn

 

18

Nguyễn Thị Hồng

 Văn phòng

 

19

Phan Khắc huy

 Phòng TTKNTC

huypk@lamdong.gov.vn

 

20

Nguyễn Văn Hữu

 P. Trưởng phòng TTPCTN

huunvan@lamdong.gov.vn

 

21

Mai Minh Thi

 Phòng TTKNTC

thimt@lamdong.gov.vn

 

22

Trần Văn Hiệp

 P. Trưởng phòng TTPCTN

hieptranvan@lamdong.gov.vn

 

23

Đặng Thanh Nguyên Dũng

 Phòng GSKTXLSTT

dungdnt@lamdong.gov.vn

 

24

Nguyễn Đình Cường

 Văn phòng

cuongnd@lamdong.gov.vn

 

25

Nguyễn Khắc Lâm

 Phòng TTPCTN

lamnk@lamdong.gov.vn

 

26

Phạm N Xuân Đà

 Phòng TTKNTC

 

27

Phạm Xuân Huy

 Văn phòng

 

28

Mai Thị Tâm

 Phòng TTKNTC

tammt@lamdong.gov.vn

 

29

Trịnh Văn Hiền

 Phó Chánh Văn phòng

hientv@lamdong.gov.vn

 

30

Lê Thái Bảo Phòng TTKNTC

 

31

Lê Văn Vũ

Phòng GSKTXLSTT

 

32

Hoàng Văn Nhân

 Phòng TTKNTC

  

 

33

VP Thanh tra tỉnh

 

thanhtra@lamdong.gov.vn

3822343