Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Thủ tục hành chính Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng

DANH MỤC THỰC HIỆN TTHC LĨNH VỰC KHIẾU NẠI; TỐ CÁO; TIẾP CÔNG DÂN; XỬ LÝ ĐƠN THƯ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

TT

Tên TTHC

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Quy trình

thực hiện

I. Thủ tục giải quyết khiếu nại 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện 

Biểu mẫu

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

II. Thủ tục giải quyết tố cáo 

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

III. Thủ tục tiếp công dân 

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

IV. Thủ tục xử lý đơn thư 

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

V. Thủ tục phòng, chống tham nhũng 

1

Thủ tục việc thực hiện kê khai tài sản

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

 

 

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

3

Thủ tục xác minh tài sản thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

 

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

 

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 9/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 700/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 31/5/2018, trên cơ sở Tờ trình số 547/TTr-TTr ngày 15/5/2018 của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày 26/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định sô 3164/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Thanh tra tỉnh Lâm Đồng được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo Quyết định số 1774/QĐ-TTCP
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822343 - Fax: 0263.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này