Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh năm 2018 

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 10 2018, chi tiết.

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 9 2018, chi tiết.

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 8 2018, chi tiết.

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 7 2018, chi tiết.

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 6 2018, chi tiết.

- Kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 5 năm 2018, TB1784

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 4 2018, danh sách

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 3 2018, chi tiết.

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 2 2018, chi tiết.

- Thông báo danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 1 2018, chi tiết.