Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh năm 2019 

- Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 11 năm 2019, xem chi tiết

- Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 10 năm 2019, xem chi tiết

- Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 9 năm 2019, xem chi tiết

- Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 8 năm 2019, xem chi tiết

- Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 7 năm 2019, xem chi tiết

- Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 6 năm 2019, xem chi tiết

- Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 5 năm 2019, xem chi tiết.

-  Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 4 năm 2019, chi tiết tại đây.

-  Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 3 năm 2019, thông báo chi tiết, danh sách chi tiết đợt 3 tại đây.

-  Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 2 năm 2019, thông báo chi tiết, danh sách chi tiết đợt 2 tại đây.

-  Kết quả cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 1 năm 2019, thông báo chi tiết, danh sách chị tiết tại đây.