Văn bản liên quan 
 
KÝ HIỆU

 

TRÍCH YẾU
NGÀY BAN HÀNH
DOWNLOAD
 376/K2ĐT-ĐH  Hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017  26/4/2018

 1_CV huong dan chung

 2_CV Cong bo

 3_Phu luc

 3_PL gui

 5_CV

 376 HD ND 111

222/K2ĐT-ĐH Báo cáo rà soát, tổ chức thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Thủ tướng CP về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 15/03/2018   cvc-2018-222-1
221/K2ĐT-ĐH báo cáo rà soát, tổ chức thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Thủ tướng CP về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (lần 2) 15/03/2018 cvc-2018-221-1
 06/K2ĐT-ĐH báo cáo rà soát, tổ chức thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Thủ tướng CP về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe  03/01/2018  cvc-2017-06-1
 Quyết định 5126/QĐ-BYT Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 10/11/2017  qdb-2017-5126-1
 Quyết định 5125/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 10/11/2017  qdb-2017-5125-1