Ban giám đốc và các phòng chuyên môn 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ email
1 Nguyễn Đức Thuận Giám đốc 0263 3755766 thuannd.syt@lamdong.gov.vn
2 Trịnh Văn Quyết Phó giám đốc 0263 3555879  quyettv.syt@lamdong.gov.vn
3 Huỳnh Thị Phương Duyên Phó giám đốc 0263 3541779 duyenhtp.syt@lamdong.gov.vn
4 Lưu Minh Nguyệt Chánh Văn Phòng 0263 3590568 nguyetlm.syt@lamdong.gov.vn
5 Phạm Văn Khuyến Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 0263 3535511 khuyenpv.syt@lamdong.gov.vn
6 Đoàn Quang Huy Chánh Thanh tra 0263 3816372 huydq.syt@lamdong.gov.vn
7 Phạm Mạnh Hùng Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 0263 3531024 hungpm.syt@lamdong.gov.vn
8 Hoàng Văn Lợi Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 0263 3531863 loihv.syt@lamdong.gov.vn
9 Lê Thanh Nhuận Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 0263 3833570 nhuanlt@lamdong.gov.vn
10 Võ Kim Hải Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 0263 3816089 haivk.syt@lamdong.gov.vn
11 Trần Ngọc Trung Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y 0263 3816089 trungtn@lamdong.gov.vn
12 Trần Thị Mai Trâm Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược 0263 3816014 tramttm.syt@lamdong.gov.vn