Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 269 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
258/BC-STTTT 29/11/2019 Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch 2266/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
215/BC-STTTT 29/10/2019 báo cáo thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020
6903/KH-UBND 23/10/2019 Kề hoạch UDCNTT 2020
10/BBBG 13/09/2019 Bàn giao hệ thống một cửa điện tử cho TTPVHCC
410/STTTT-KH 04/09/2019 cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội
80/QĐ-STTTT 09/08/2019 Về việc công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2019
512/STTTT-KH 08/08/2019 đề nghị đóng TTHC đã được bãi bỏ và cập nhật TTHC mới lên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho UBND xã Đức Phổ huyện Cát Tiên
512/STTTT-KH 08/08/2019 đề nghị đóng TTHC đã được bãi bỏ và cập nhật TTHC mới lên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho UBND xã Đức Phổ huyện Cát Tiên
476/STTTT-KH 26/07/2019 nâng cấp TTHC lên lên mức độ 3 và mức độ 4 cho thành phố Đà Lạt
477/STTTT-KH 26/07/2019 nâng cấp TTHC lên mức độ 3 và mức độ 4 cho UBND huyện Đơn Dương
478/STTTT-KH 26/07/2019 cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho huyện Đức Trọng
457/STTTT-KH 18/07/2019 đề nghị kiểm tra, chỉ đạo đưa Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị cấp xã vào vận hành, khai thác và sử dụng
457/STTTT-KH 18/07/2019 đề nghị kiểm tra, chỉ đạo đưa Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị cấp xã vào vận hành, khai thác và sử dụng
457/STTTT-KH 18/07/2019 đề nghị kiểm tra chỉ đạo đưa Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị cấp xã vào vận hành khai thác và sử dụng
457/STTTT-KH 18/07/2019 đề nghị kiểm tra chỉ đạo đưa Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị cấp xã vào vận hành khai thác và sử dụng
150/BC-STTTT 17/07/2019
Báo cáo dựt oán ngân sách 2019, kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2019-2021
446/stttt-kh 17/07/2019 thông báo đã cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (So Ldtbxh)
445/STTTT-KH 15/07/2019 đề nghị rà soát lại thủ tục hành chính và bổ sung tài liệu để cập nhật lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
445/STTTT-KH 15/07/2019 đề nghị rà soát lại thủ tục hành chính và bổ sung tài liệu để cập nhật lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
430/STTTT-KH 12/07/2019 báo cáo việc tình hình vận hành, tiếp nhận và giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
430/STTTT-KH 12/07/2019 báo cáo việc tình hình vận hành, tiếp nhận và giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
430/STTTT-KH 12/07/2019 báo cáo việc tình hình vận hành, tiếp nhận và giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
430/STTTT-KH 12/07/2019 báo cáo việc tình hình vận hành, tiếp nhận và giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
424/STTTT-KH 09/07/2019 rà soát, triển khai hoàn thành các dịch vụ công mức độ 3 và 4 theo Quyết định số 846 và Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
424/STTTT-KH 09/07/2019 rà soát, triển khai hoàn thành các dịch vụ công mức độ 3 và 4 theo Quyết định số 846 và Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Previous Page 1-25 Next Page

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 8 văn bản: