Triển khai các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông 

Ngày 03/01/2018, Cục Viễn thông đã ban hành văn bản số 10/CVT-HTKN về việc triển khai các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông uỷ quyền theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Trong văn bản nêu trên, Cục Viễn thông đã hướng dẫn, làm rõ một số nội dung có liên quan đến việc triển khai các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được ủy quyền theo quy định tại Nghị định sổ 49/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Điều 15 cùa Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định sổ 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Nghị định 49/2017/NĐ-CP)

Toàn văn của văn bản

 Các tin cùng chuyên mục