Tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền 

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số  467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 về việc tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, Quyết định này tích hợp các chính sách: Hỗ trợ đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền; Hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; Hỗ trợ về sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (dịch vụ điện thoại cố định 467/QĐ-TTg hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hỗ trợ truyền thông về giảm nghèo và cung cấp các nội dung thông tin thiết yếu; phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; Cung cấp sản phẩm báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; Cung cấp các sản phẩm thông tin có tính chất chuyên biệt, có đối tượng phục vụ tập trung là nhân dân các dân tộc thiểu số; Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở; Hỗ trợ dịch vụ bưu chính và phát hành báo chí đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên cơ sở tuân thủ các hướng dẫn chuyên ngành, quy hoạch, kế hoạch phát triển và các quy định liên quan.

Chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện các chính sách tại địa phương theo thẩm quyền, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, không trùng lắp, chồng chéo khi triển khai các chính sách hỗ trợ.

Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo tại địa phương và thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo tình hình thực hiện các chính sách theo quy định.

 Các tin cùng chuyên mục