Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2013,  Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2013/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Đối tượng áp dụng là các Công ty TNHH  một thành viên - Công ty mẹ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập (gọi chung là công ty mẹ) và công ty TNHH một thành viên do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

Mục đích giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính là đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, việc giám sát tài chính nhằm nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước, người lao động trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Nghị định số 61/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.

 

Chi tiết: đính kèm Nghị định số 61/2013/NĐ-CP.