Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính 

             Ngày 06/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTC về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.

            Thông tư số 05/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/02/2014 và thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Để giúp các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm tra quyết toán; các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án, Sở Tài chính dự kiến sẽ mở lớp tập huấn Thông tư này trong tháng 3/2014./-