Công khai TTHC cấp huyện (10 TTHC) 
Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
BTM-LDG-265155 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư UBND tỉnh Lâm Đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
BTM-LDG-265136 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND tỉnh Lâm Đồng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
Phòng Tài nguyên và Môi trường
BTM-LDG-265124 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND tỉnh Lâm Đồng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
Phòng Tài nguyên và Môi trường
BTM-LDG-265123 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND tỉnh Lâm Đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
BTM-LDG-265121 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND tỉnh Lâm Đồng UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục Đất đai
BTM-LDG-264918 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND tỉnh Lâm Đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
BTM-LDG-264917 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND tỉnh Lâm Đồng UBND cấp xã Đất đai
Phòng Tài nguyên và Môi trường
BTM-LDG-264790 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện) UBND tỉnh Lâm Đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
BTM-LDG-265165 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản UBND tỉnh Lâm Đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
BTM-LDG-264925 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) UBND tỉnh Lâm Đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước