Văn phòng 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

Email

Phạm Thành Công

Chánh VP

02633824144

0919550161

congpt@lamdong.gov.vn

Cao Huỳnh Trang Bảo Toàn Phó Chánh VP  02633824144  0907662249  toanchtb@lamdong.gov.vn
Hoàng Thị Biên  Phó Chánh VP  02633824144  0945807226  bienht@lamdong.gov.vn

Đinh Thị Thanh Thúy

Kế toán trưởng

0633836832

0979266069

thuydt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Nhường Chuyên viên     0382329399  nhuongnv@lamdong.gov.vn
Nguyễn Vũ Duy  Chuyên viên    0933848484  duynv@lamdong.gov.vn

Bùi Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

00633832302

0975997978

       thuybtt@lamdong.gov.vn

Khổng Phương Loan

Văn thư

02633824144

01675585717

loankp@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Hoài Nam

Văn thư

02633824144

0633997798

namnth@lamdong.gov.vn

Trần Thị Tâm

Nhân viên 02633824144