Thanh tra Sở 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

Email

Hoàng Lợi     

Chánh TT     

02633832301

0916891289

loih@lamdong.gov.vn

Hà Văn Vinh

Phó Chánh TT

02633832301

0919389376

vinhhv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Cẩm Anh

CV

0972024033

anhnc@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Hải

CV

0911809368

hainv@lamdong.gov.vn

Phạm Văn Trực     

CV

0985720929

trucpv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Nam

CV

0982059803 

namnv@lamdong.gov.vn 

Nguyễn Hữu Phi Hùng

CV

0933486666

hungnhp@lamdong.gov.vn